Извършване на СЕРТИФИКАЦИЯ СЕРТИФИКАЦИЯСЕРТИФИКАЦИЯ

„СЕРТМАТ„ ЕООД - ОССП извършва сертификация на строителни продукти, включени в обхвата на разрешенията, по две схеми: Схема „В 1“ за сертификация на строителни продукти, съгласно Регламент 305/2011; Схема „В 2“ за сертификация на строителни продукти, съласно Наредба РД-02-20-1 от 05.02.2015г. „СЕРТМАТ„ ЕООД - ОССП извършва сертификация на строителни продукти по система 1+ и 2+ и притежава разрешение за издаване на Българско техническо одобрение. За извършване на своите дейности „СЕРТМАТ“ ЕООД – ОССП сключва юридически обвързани договори с клиентите си на базата на подадена от тях „Заявка“ (Ф 4.1-01; 4.1-01-1; 4.1-01-2) и „Договор за сертификация“ (Ф 4.1-04), съгласно Закона за задълженията и договорите. В договора подробно се описват задълженията на клиента и изискванията, посочени в БДС EN ISO/IEC 17065:2012. За успешното изпълнение на дейността по изпитване и сертификация на строителни продукти и издаване на Българско техническо одобрение, „СЕРТМАТ“ ЕООД – ОССП е заложил в своите политика, цели, договори, правила и процедури принципа за недискриминация на клиентите. Клиентите са равнопоставени и с всеки, ОССП може да сключи договор за изпитване, сертификация на строителни продукти и издаване на Българско техническо одобрение, ако отговаря на съответните изисквания, без финансови и други условия. Цените за извършваните от ОССП при \"СЕРТМАТ\" ЕООД услуги са съгласно \"Ценоразпис на услугите\" - Ф 4.3-01, който се предоставя на всеки потенциален клиент при изготвянето на оферта. ОССП се финансира със средства, инвестирани от собственика и от продажба на своите услуги.

Документи

Заявка за сертификация; Заявка за издаване на БТО; Договор за сертификация; Договор за издаване на БТО

Етапи на сертификацията

Запознайте се с етапите през които ще минете: Подаване на заявка за сертификация или издаване на БТО, придружени с необходимите документи; Преглед и становище на предоставените документи; Сключване на договор за сертификация или издаване на БТО; Оценяване; Първоначална проверка; Решение за сертификация и издаване на сертификат; Надзор

Използване на знака за съответствие и сертификационния знак на "СЕРТМАТ"

Правото за ползване на знака за съответствие и сертификационния знак на „СЕРТМАТ“ ЕООД – ОССП гр. София получава само клиент, чийто продукт е преминал успешно процедурата за оценяване и е получил Сертификат за съответсвие/ за постоянство на експлоатационните показатели/производствен контрол. На основание на получения сертификат за съответствие/ за постоянство на експлоатационните показатели/производствен контрол, клиентът има право да издава Декларация за експлоатационни показатели за произвеждания от него продукт и да нанася маркировката СЕ, която е съгласно изискванията на съответния продуктов стандарт в подходящ мащаб, както и сертификационния знак на „СЕРТМАТ“ ЕООД – ОССП.

Строителна Лаборатория Лаборатория

Акредитирана за изпитване и вземане на проби (извадки)

Изпитвания

Скални/Добавъчни материали, Минерално брашно, Почви строителни, Асфалтови смеси, Асфалтови настилки, Паста асфалтова за заливане на фуги на пътни настилки, Битуми, Битумни емулсии, Втвърден бетон и бетонови смеси. Продукти за покриви: керемиди, листови материали, пастообразни материали. Подови покрития. Хидроизолационни продукти (течно полагани системи/комплекти листови, изделия) за: сгради; съоръжения - мостове, виадукти с бетонна основа

Вземане на проби (извадки)

Скални/Добавъчни материали, Минерално брашно, Почви строителни, Асфалтови смеси, Асфалтови настилки, Паста асфалтова за заливане на фуги на пътни настилки, Битуми, Битумни емулсии, Бетонни смеси.

Адрес на лабораторията

с.Студена - Кариера "Студена", общ. Перник

Жалби

Many variations of at Lorem Ipsum but the majority have suffered. Lorem Ipsum the majority suffered.

Документи

Many variations of at Lorem Ipsum but the majority have suffered. Lorem Ipsum the majority suffered.

Политика по качество

Many variations of at Lorem Ipsum but the majority have suffered. Lorem Ipsum the majority suffered.